Otvorenosť a transparentnosť


Navrhujeme, aby magistrát zmenil prístup k potrebám občanov – aby sa Košice stali otvoreným mestom, ktoré online komunikuje so svojimi obyvateľmi a obyvatelia vedia, kde presne získať informácie, ako a kde riešiť svoje problémy.

Košice musia byť transparentným mestom, ktoré zverejňuje všetky svoje kroky a spravuje svoj majetok pod verejnou kontrolou.

Aby sa Košice stali otvoreným a transparentným mestom, treba dodržiavať tieto pravidlá:

  • subsidiarita

  • komunikácia

  • transparentnosť

  • nediskrimináciaPosilnenie kompetencií mestských častí

Mestské časti musia dostať viac kompetencií a peňazí na skvalitnenie služieb pre ľudí. Nesmú byť skoro vo všetkom odkázané na magistrát a jeho rozhodnutia. Mestské časti netreba rušiť, ale posilňovať. Len tak sa mesto dostane bližšie k ľuďom a ľudia k mestu.

Starostlivosť o zeleň, budovanie parkovísk, oprava chodníkov a komunikácií, športoviská, detské ihriská, sociálne služby, materské školy, manažment starostlivosti o psov včítane výberu dani za psa – sú činnosti, ktoré bude mesto po dohode s MČ prenášať spolu s finančnými prostriedkami do kompetencie MČ.


Call centrum

Navrhujeme zriadiť Call centrum, čím zmeníme prístup magistrátu k potrebám občanov. Zachováme miesta prvého kontaktu, ale pridáme online komunikáciu s mestom. Obyvatelia Košíc budú môcť telefónom alebo mailom dávať svoje podnety, tie budú prijaté operátorom, odpoveď zverejnená na webe mesta a zverejnené budú aj riešenia a termíny riešení.


Občiansky parlament

Navrhujeme zriadiť občiansky parlament, aby nemuseli obyvatelia Košíc a aktivisti demonštrovať pred magistrátom, ale aby mohli priamo komunikovať s vedením mesta o programe zastupiteľstva a problémoch mesta.


Passportizácia majetku mesta a jeho efektívne využitie ľuďmi v meste

Ak chce v súčasnosti obyvateľ Košíc zistiť, či patrí niektorý pozemok alebo budova mestu, ako a kým sú využívané, je to veľmi komplikované. Navrhujeme preto zaviesť pasportizáciu majetku, teda „označiť“ majetok mesta a uverejniť jeho zoznam. Nevyužívané prázdne priestory v majetku mesta chceme využiť na sociálne služby, kultúru, školstvo, aktivity mestských častí a na prenájom.

Navrhujeme obnovenie organizácie - Správa majetku mesta Košice (SMMK), ktorá to bude mať na starosti pod verejnou kontrolou.


Zverejňovanie zmlúv tématicky aj adresne

Navrhujeme nad rámec zákona, na verejných portáloch mesta zverejňovať všetky zmluvy mesta (zmluvy na prenájom, nákup, predaj a služby).


Nediskriminácia podľa zriaďovateľa

Budeme dôsledne presadzovať pravidlo nediskriminácie - nechceme diskriminovať školy, školské zariadenia, zariadenia sociálnych služieb a športové kluby podľa zriaďovateľa. Budeme presadzovať spravodlivý princíp prístupu, financovania a dotácií zariadení a aktivít bez zvýhodňovania.


Ďalšie témy

Návrh programu bol predstavený na programovej konferencii 14. júna odbornej verejnosti a keďže je to otvorený program, ktorý chce iniciatíva Som Košičan vytvárať s Košičanmi a pre Košičanov, Košičania ho môžu pripomienkovať do 15. augusta a svoje podnety a nápady môžu posielať na adresu: ja@somkosican.sk.


Spracovávam ... Spracovávam ...