Podnikanie


Vytvoríme podmienky pre tvorbu dobre platenej práce

Využijeme výhodnú polohu Košíc v blízkosti hraníc s Maďarskom a Ukrajinou, krásynášho mesta a jeho okolia a výskumno - vývojovú základňu našich univerzít napodporu miestnych podnikateľských aktivít. Vytvoríme podmienky pre mladýchpodnikateľov a fungujúce firmy na vývoj, inovácie a tvorbu dobre platenýchprácovných príležitostí pre Košičanov.


Znížime regulačné zaťaženie v meste

Chceme znížiť regulačné zaťaženie v meste na čo najnižšiu možnú úroveň a zjednotiťadministratívu, ktoré v rámci mesta komplikujú život podnikateľom. Navrhujemerozvinúť elektronickú komunikáciu s mestom a zaviesť pravidlo – „každý dokumentstačí odovzdať iba raz“, aby úradníci nežiadali to isté potvrdenie na viacerýchmiestach opakovane. 


Podporíme inovácie a modernizácie

Navrhujeme založiť Mestské centrum inovacií, v ktorom s využitím finančnejpodpory z EÚ vytvoríme mestský grantový systém. Chceme ho využiť na finančnúpodporu začínajúcich podnikateľov, ktorí majú inovačné nápady. Zároveň tútofinančnú podporu chceme použiť aj pre existujúce firmy, ktoré chcú zmodernizovaťsvoju výrobu, alebo zaviesť nové produkty či služby. Mesto bude pre nich partnerom. 


Prezentácia regionálnych značiek

Chceme pomôcť pri prezentácii domácich výrobcov a pri vývoze ich produkcie nanové trhy v rámci Európskej únie i za jej hranice, prostredníctvom spoločnej reklamy,spoločných výstav, konferencií a prezentáciou regionálnych značiek. 


Verejné obstarávania

Navrhujeme, aby mesto vo verejných obstarávaniach okrem najnižšej ceny prihliadaloaj na kvalitu a dlhodobú udržateľnosť projektov, čím pomôže k vytváraniupriaznivého podnikateľského prostredia v meste. 


Podpora cestovného ruchu

Navrhujeme podporiť cestovný ruch v meste spoluprácou firiem, mestkýcha regionálnych inštitúcií. Chceme využiť kultúrne podujatia na prilákanie hostí domesta a pomocou združení (klastrov) hotelov, reštaurácií, múzeí a kultúrnychinštitúcií zlepšiť ich príjmy z cestovného ruchu.


Návrh programu bol predstavený na programovej konferencii 14. júna odbornej verejnosti a keďže je to otvorený program, ktorý chce iniciatíva Som Košičan vytvárať s Košičanmi a pre Košičanov, Košičania ho môžu pripomienkovať do 15. augusta a svoje podnety a nápady môžu posielať na adresu: ja@somkosican.sk.


Spracovávam ... Spracovávam ...