Zdravé, čisté a bezpečné Košice

Správa o financovaní kampane 2022 - STIAHNUŤ

Predstavujeme Vám program kandidáta na primátora a kandidátov na poslancov koalície stredopravých občianskych strán SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ktorý sme tvorili spolu s Vami na sociálnych sieťach.

1. Verejný záväzok nezvyšovať dane a poplatky 

Napriek rastu cien energií a nižším príjmom mesta z podielových daní nezvýšime miestne dane a poplatky pre obyvateľov. Spolu s Košičanmi budeme tvoriť participatívny rozpočet mesta a spoločne rozhodovať, na ktoré priority použijeme prostriedky mesta.

2. Viac kompetencií a peňazí mestským častiam 

Navrhujeme viac kompetencií a peňazí mestským častiam, aby dokázali riešiť každodenné problémy Košičanov ako chodníky, detské ihriská, materské školy, miestne cesty a parkoviská, kosenie a starostlivosť o zeleň, uzatvárateľné kontajneroviská, údržbu a rozvoj miestnych zón a starostlivosť o psov vrátane daní.

3. Bezplatná verejná doprava pre Košičanov 

Košice sú permanentne traumatizované dopravnými zápchami. Riešením je posilnenie ekologickej verejnej dopravy - autobusov na plyn, hybridných autobusov a obnovenie trolejbusov. Nielenže nebudeme zvyšovať cestovné v MHD, ale postupne chceme prechádzať na bezplatnú verejnú dopravu pre všetkých Košičanov s trvalým pobytom v našom meste, ktorí si za poplatok 10 eur/ročne zabezpečia kartu #SOMKOSICAN. Prvé by túto výhodu získali deti do 18 rokov (resp. do skončenia stredoškolskej dochádzky), nasledovali by všetci dôchodcovia a postupne ďalšie skupiny. Lebo byť Košičanom sa oplatí!

4. Postaráme sa o seniorov 

Starých ľudí v meste pribúda a kapacity sociálnych zariadení a služieb sú nedostačujúce. Presadzujeme preto rozšírenie kapacít a zlepšenie sociálnych služieb pre našich seniorov posilnením denných stacionárov, terénnych sociálnych služieb a zariadení opatrovateľskej starostlivosti v spolupráci s mestskými časťami. Vybudujeme nový domov pre seniorov v časti súčasnej budovy magistrátu. Budeme presadzovať viac peňazí z mestského rozpočtu na sociálne služby, lebo naši starkí si zaslúžia pomoc a opateru.

5. Lacnejšie parkovanie pre Košičanov

Presadíme novú parkovaciu koncepciu, aby Košičania s trvalým pobytom v našom meste, ktorí si zabezpečia kartu #SOMKOSICAN, mali parkovanie lacnejšie ako návštevníci mesta. Spolu s bezplatnou MHD pre Košičanov to má motivovať ľudí, ktorí v našom meste bývajú, ale nemajú tu trvalý pobyt a mesto za nich podielové dane nedostáva, aby sa na trvalý pobyt prihlásili. Lebo byť Košičanom sa oplatí!

6. Zníženie priemernej teploty mesta a počtu alergikov a astmatikov 

Košice sa extrémne prehrievajú a preto musíme konať. Chceme postupne znížiť priemernú teplotu mesta aspoň o 1 stupeň a znížiť počet alergikov a astmatikov s dýchacími ťažkosťami. Postupne chceme realizovať projekty na záchyt dažďovej vody v meste a jej zadržiavanie v zelených zónach, aby nám pomáhali čistiť vzduch prostredníctvom vodných výparov. Dosiahneme tak nielen vyššiu vlhkosť a čistejší vzduch ale aj lepšiu mikroklímu.

7. Bezpečné mesto bez „šedých zón“ 

Mestskú políciu presunieme do ulíc a problémových lokalít, aby sa Košičania nemuseli báť chodiť po meste. Postupne budeme zákonným spôsobom rušiť nelegálne osady, lebo sú hygienickou a bezpečnostnou hrozbou pre ich obyvateľov aj svoje okolie. Zavedieme smart aplikáciu „Pocitová mapa“, cez ktorú budú môcť Košičania hodnotiť čistotu a bezpečnosť lokalít mesta a budú môcť vytipovať tzv. „šedé“ zóny, neudržiavané zarastené územia plné odpadkov, v ktorých sa zhromažďujú asociáli a bezdomovci. V spolupráci s mestskou políciou a majiteľmi pozemkov ich budeme postupne odstraňovať z mapy Košíc.

8. Bezbariérovosť pre invalidov

Navrhujeme postupnú rekonštrukciu chodníkov a verejných priestranstiev v spolupráci s mestskými časťami a majiteľmi s dôrazom na bezbariérovosť pre invalidné vozíky a seniorov používajúcich pri chôdzi podporné pomôcky.

9. Moderné základné školy a športoviská pre deti

Naše deti si zaslúžia dôstojné podmienky na vzdelávanie a športovanie. Využitím eurofondov, verejných a súkromných zdrojov preto postupne zrekonštruujeme a zmodernizujeme školy, ich športoviská a vybavenie. Príjmy z prenájmov a aktivít ponecháme školám na ich rozvoj a nebudeme ich diskriminovať podľa zriaďovateľov.

10. Lepšie služby pre žiakov a rodičov

Informácie o kvalite, výsledkoch žiakov v monitoroch a vybavenosti škôl budeme zverejňovať na webe, aby si rodičia vedeli vybrať školu pre svoje deti. Podporíme popoludňajšie aktivity na školách ako krúžky, športovanie a vzdelávanie pre žiakov, rodičov aj verejnosť (Otvorená škola).

11. Košice do 1. ligy v športe

Výraznejšie podporíme mládežnícke športové kluby v meste. Dobudujeme Košickú futbalovú arénu a zabezpečíme podmienky pre vrcholový šport, lebo Košice patria do 1. ligy a nielen vo futbale. Vrátime vrcholový hokej do Steel Arény, lebo košickí fanúšikovia si to zaslúžia.

12. Košický vodný svet

Nesľubujeme megalomanské projekty akvaparku. Prepojením krytej plavárne, kúpaliska Červená hviezda a Beach Clubu s dobudovaním bazénov a infraštruktúry vytvoríme kvalitné kúpalisko a wellness s celoročnou prevádzkou, aby Košičania nemuseli cestovať za kúpaním.

13. Rozvoj podnikania

Našim cieľom je, aby mladí nemuseli za prácou z Košíc odchádzať. Nový územný plán mesta chceme viac orientovať na využívanie historicky vzniknutých hnedých zón. Jedným z takýchto priestorov je územie po bývalej Magnezitke, v ktorom presadzujeme vytvorenie skutočného IT Valley.

14. Nájomné byty pre mladé rodiny

Vytvoríme v meste podmienky na výstavbu nájomných bytov pre mladé rodiny aj v súvislosti s príchodom nových investorov do okolia Košíc. Pri výstavbe budeme trvať na dostatočnej infraštruktúre a rozvoji zelene, aby sa neohrozila kvalita bývania Košičanov v týchto lokalitách.

15. Vrátime Hornád Košičanom 

V novom územnom pláne mesta využijeme nábrežia Hornádu nielen na výstavbu a rozšírenie centra, ale aj pre voľnočasové aktivity s prepojením na Park Anička. Navrhneme aj premiestnenie Autobusovej stanice za Železničnú stanicu s nadúrovňovým prepojením ako moderného uzla integrovanej dopravy. Do budúcnosti by tak mesto získalo priestor pre novú mestskú zeleň alebo rozšírenie kúpaliska na mieste súčasných autobusových nástupíšť.

16. Rozvoj oddychových zón

Rozšírime Park Anička odstránením húštin a neporiadku na pozemkoch smerom ku Kostolianskej ceste. Zabezpečíme rozvoj oddychových zón mesta - Anička, Jazero, Bankov, Čermeľ, Furčiansky a Ťahanovský les, aby sme vytvorili Košičanom lepšie podmienky na rekreáciu v meste. Dobudujeme súvislú cyklotrasu pri Hornáde od Krásnej až po Ťahanovce a podporíme rozvoj ďalších cyklotrás v meste.

17. STOP bilboardom a vizuálnemu smogu

Odstránime z mesta nelegálne bilboardy a pútače a výrazne sprísnime osadzovanie nových, aby sme mesto očistili od „vizuálneho smogu“.


Spracovávam ... Spracovávam ...