Rozvoj mesta


Stop developerom na úkor zelene a parkovísk

Presadzujeme prijatie nového územného plánu Košíc postaveného na optimálnomvyužití existujúceho zastavaného územia mesta s dôrazom na rozvoj zelene,občianskej vybavenosti a nových bytových komplexov.


Likvidácia šedých zón mesta

Navrhujeme dostavbu a prestavbu mesta v smere od centra na perifériu s dôrazom nalikvidáciu šedých zón mesta - území „nikoho“ plných buriny, náletových drevín,odpadkov a čiernych skládok. Navrhujeme využiť asanačné pásmo na rozhraní Terasya Starého Mesta na rozšírenie centra Košíc. Takisto navrhujeme využiť priestorymedzi malou stanicou a Hornádom na rozšírenie centra vhodnou bytovou zástavboua občianskou vybavenosťou. Ďalšou lokalitou vhodnou na rozvoj mesta je bývalýareál magnezitky v Ťahanovciach, ktorý je možné využiť pre ľahký a ekologickýpriemysel a občianskú vybavenosť.Bývanie v parku 

Presadzujeme rozvoj mesta s dôrazom na zachovanie a rozširovanie zelene, parkov,oddychových zón a lesoparkov v súlade s výstavbou v zmysle koncepcie bývaniav parku.


Doprava slúži mestu

Zrovnoprávnime automobilovú, cyklistickú a pešiu dopravu v meste. Presadzujemeprepojenie sídlisk s centrom mesta nielen automobilovou, ale najmä pešoua cyklistickou dopravou dobudovaním cyklotrás a chodníkov. Transformujemevybrané rýchlostné dopravné tepny na mestské ulice typu bulvárov.


Revitalizácia brehov Hornádu

Vrátime rieku do mesta a využijeme oba brehy Hornádu na rekreáciu, rozvoj zelenea obytných plôch. Sprístupníme brehy Hornádu pre peších a cyklistov vybudovanímsúvislej promenády a cyklotrasy.


Vybudovanie cyklotrás

Navrhujeme vybudovanie súvislých cyklotrás medzi splavom Nad jazeroma Ťahanovským tunelom a medzi Perešom a vstupným areálom USS.


Návrh programu bol predstavený na programovej konferencii 14. júna odbornej verejnosti a keďže je to otvorený program, ktorý chce iniciatíva Som Košičan vytvárať s Košičanmi a pre Košičanov, Košičania ho môžu pripomienkovať do 15. augusta a svoje podnety a nápady môžu posielať na adresu: ja@somkosican.sk.


Spracovávam ... Spracovávam ...