Školy


Viac slobody a kompetencií školám

Riaditelia škôl by mali mať viac slobody a kompetencií. Navrhujeme, aby boli príjmy z prenájmov a iných aktivít príjmami školy, aby ich nemuseli odvádzať magistrátu. Nechceme zatvárať triedy na základe počtu žiakov, túto právomoc chceme nechať v kompetencii manažmentu školy a rodičov.


Nediskriminácia škôl a školských zariadení podľa zriaďovateľa

Mesto by malo mať rovnaký prístup ku všetkým školám, a teda rozdeľovať peniaze školám rovnako a bez ohľadu na to, či ide o školu štátnu, cirkevnú alebo súkromnú. Každý rodič predsa platí dane a ak sa rozhodne priplácať si aj školné na inom type škôl ako na štátnej, je to jeho rozhodnutie.


Rekonštrukcia škôl, ich športovísk a vybavenia

Budovy i priľahlé zariadenia vyžadujú menšie i väčšie rekonštrukcie. Chceme pomôcť školám získavať na tento účel zdroje z eurofondov, verejných zdrojov (mesto, MŠ SR) i zo súkromných zdrojov – využitím inštitútu „odpísanie z nájmu“ (nájomca zainvestuje do priestorov, ktoré si prenajíma a o túto sumu mu bude znížený nájom).Zlepšíme služby pre žiakov a rodičov

V 21. storočí je nemysliteľné, aby sa rodič nevedel dopátrať k informáciám o školách či ich vybavení.

Navrhujeme, aby boli informácie o kvalite, výsledkoch žiakov v monitoroch a vybavenosti škôl uverejnené na webovej stránke, čo uľahčí rodičom rozhodovanie pri výbere školy pre svoje dieťa. Zároveň to bude nástroj, ktorý bude motivovať školy, aby sa zlepšovali a aj takto súťažili o žiakov.

Na webe by mal byť aj jedálny lístok, aby bol rodič informovaný a vedel aj elektronicky komunikovať so školskou jedálňou.

Našim cieľom je, aby boli školy otvorené.  To znamená, že sa nezatvoria po ukončení vyučovania, ale keďže školám budú ostávať príjmy z prenájmu, budú viac motivované využívať priestory školy aj mimo vyučovania. Veríme, že to podporí popoludňajšie aktivity na škole – krúžky, športovanie, vzdelávanie – pre žiakov, rodičov aj verejnosť.


Materské školy odovzdáme mestským častiam

Vedenie mestskej časti je k svojim obyvateľom bližšie a má väčší prehľad o ich potrebách, o potrebách rodín s malými deťmi. Preto navrhujeme, aby boli materské školy odovzdané do správy mestských častí aj so zdrojmi na ich financovanie.


Ďalšie témy

Návrh programu bol predstavený na programovej konferencii 14. júna odbornej verejnosti a keďže je to otvorený program, ktorý chce iniciatíva Som Košičan vytvárať s Košičanmi a pre Košičanov, Košičania ho môžu pripomienkovať do 15. augusta a svoje podnety a nápady môžu posielať na adresu: ja@somkosican.sk.


Spracovávam ... Spracovávam ...