Sociálne služby


Zlepšíme financovanie sociálnych služieb

Počet obyvateľov Košíc vo veku nad 65 rokov prudko rastie, ale zo súčasného rozpočtu mesta smerujú na túto oblasť iba tri percentá zo všetkých výdavkov mesta, čo je podľa nás nedostačujúce a túto kapitolu rozpočtu treba navýšiť. Posilníme a rozšírime tým starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných v meste.


Posilníme služby

Navrhujeme posilniť terénne sociálne služby, denné stacionáre a ošetrovateľské služby v mestských častiach, a to väčšou podporou zo strany mestského rozpočtu.


Podporíme rozvoj existujúcich aj vznik nových zariadení sociálnych služieb

Sociálne služby treba ďalej rozvíjať s dôrazom na kvalitu a efektivitu, ako aj nediskrimináciu poskytovateľov a klientov podľa zriaďovateľa.Nové kapacity pre seniorov a chorých

Dopyt po sociálnych službách neustále rastie a súčasné kapacity nestačia. Navrhujeme preto zriadiť nový Dom seniorov v priestoroch patriacich mestu a vybudovať aj nové špecializované zariadenie so zdravotno - sociálnou starostlivosťou pre obyvateľov postihnutých chorobami vyžadujúcimi dlhodobú starostlivosť ako napr. Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, schizofrenia...


Malometrážne byty transformujeme na sociálne zariadenie

Posilníme starostlivosť o seniorov bývajúcich v malometrážnych bytoch na Južnej triede rozšírením sociálno – zdravotných služieb.


Zintenzívnime spoluprácu s komunitami seniorov

Budeme sa usilovať zintenzívniť spoluprácu s komunitami dôchodcov (Rada seniorov, Jednota dôchodcov, Senior dom, SZPB,...) a podporiť ich aktivity a projekty.


Ďalšie témy

Návrh programu bol predstavený na programovej konferencii 14. júna odbornej verejnosti a keďže je to otvorený program, ktorý chce iniciatíva Som Košičan vytvárať s Košičanmi a pre Košičanov, Košičania ho môžu pripomienkovať do 15. augusta a svoje podnety a nápady môžu posielať na adresu: ja@somkosican.sk.


Spracovávam ... Spracovávam ...