Tlačové správy

Dohľad a transparentnosť, to je recept pre VšZP po zisteniach NKÚ

22.7.2016Podľa Viliama Novotného, predsedu strany ŠANCA a bývalého dlhoročného člena zdravotníckeho výboru NR SR, sú zverejnené zistenia NKÚ dôkazom, že Všeobecná zdravotná poisťovňa za 2. Ficovej vlády fungovala nehospodárne a netransparentne. Kontrola podľa neho potvrdila podozrenia z klientelizmu v prípade známych káuz „Teta Anka“ a „Klinika Kostka“ z nedávnej minulosti.

„Vo VšZP sa šafárilo speniazmi, azmluvy boli uzatvárané na základe klientelizmu. Viacerí vybraní poskytovatelia lekárenskej, či ambulantnej zdravotnej starostlivosti aniektorí poskytovatelia vyšetrení magnetickou rezonanciou, mali vyššie platby alepšie podmienky ako ostatní porovnateľní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Niekoľko firiem vktorých figurovala príbuzná bývalého generálneho riaditeľa VšZP M. Foraia – známa „teta Anka“, dostalo lepšie zmluvné podmienky, aké boli vôbec schopné splniť, či aké boli účelné zpohľadu potreby zdravotnej starostlivosti vdanom regióne. Vprípade „Klinika Kostka“ došlo kzazmluvneniu neexistujúceho výkonu, za ktorý ale poisťovňa platila zverejných zdrojov,“ vysvetľuje Viliam Novotný.

Zistenia NKÚ by podľa Novotného mali odštartovať potrebné zmeny vcelom systéme fungovania VšZP. ŠANCA navrhuje ministerstvu zdravotníctva, aby zvýšilo kontrolu fungovania VšZP prostredníctvom nezávislej dozornej rady aposilnením stálej kontroly zo strany ministerstva zdravotníctva. Ministerstvo by rovnako malo podľa Novotného legislatívne posilniť kompetencie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý by mohol priebežne sledovať výhodnosť uzatvárania aúprav zmlúv sposkytovateľmi avprípade sťažností robiť arbitrážne konanie. Šanca tiež navrhuje posilnenie verejnej kontroly zmluvných vzťahov tým, že sa upraví zverejňovanie zmlúv zdravotných poisťovní sposkytovateľmi zdravotnej starostlivosti, aby bolo možné jasne identifikovať základnú zmluvu ajej aktuálny dodatkami zmenený stav pri každom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

„Opakovanie som posilnenie kompetencií ÚDZS vo vzťahu kzmluvám navrhoval novelou zákona vparlamente, ale bezúspešne. Verím, že súčasné zistenia NKÚ prinútia ministerstvo zdravotníctva konať. Receptom je posilniť dohľad akontrolu prostredníctvom dozornej rady, ministerstva zdravotníctva aúradu pre dohľad, ale aj posilniť verejnú kontrolu cez väčšiu transparentnosť pri zverejňovaní zmlúv“, dodáva predseda Šance Viliam Novotný.


Spracovávam ... Spracovávam ...