Tlačové správy

Ministerstvo zdravotníctva na celej čiare zlyhalo!

27.9.2016„Ministerstvo zdravotníctva neriadí štátne nemocnice,“ tvrdí to predseda strany ŠANCA a dlhoročný predseda zdravotníckeho výboru parlamentu Viliam Novotný. Vyplýva to podľa neho z výsledkov kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a s majetkom v deviatich štátnych príspevkových nemocniciach, ktoré dnes zverejnil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).

Podľa kontroly NKÚ dochádzalo vtýchto nemocniciach (UN Bratislava, UN Košice, FNsP Prešov,  FNsP Žilina, FNsP Banská Bystrica, FN Nitra, FN Trnava, FN Trenčín aFNsP Nové Zámky) vrokoch 2011 až 2015  k opakovanému porušovaniu zákona orozpočtových pravidlách, zákona ospráve majetku štátu či zákona overejnom obstarávaní. Nemocnice neplnili rozpočty schválené ministerstvom zdravotníctva asvýnimkou FN Nitra sa dlhodobo zadlžovali.

Podľa V. Novotného je táto kontrola dôkazom, že ministerstvo zdravotníctva ako riadiaci orgán štátnych nemocníc na celej čiare zlyhal!

„Je pre mňa nepochopiteľné, že neexistuje jednotný systém riadenia rozpočtov, sledovania nákladov avýnosov, manažovania pohľadávok azáväzkov. Ak ministerstvo schvaľuje rozpočet nemocnice, ktorá roky schválené rozpočty neplní aktorý nezodpovedá trendu hospodárenia, je na zlom hospodárení nemocníc priamo spoluvinníkom,“ hovorí V. Novotný.

„Ministri SMERu nás 4 roky balamútili tvrdeniami, že tempo zadlžovania sa zmenšuje, ale zkontroly vyplýva pravý opak. Dlhy voči dodávateľom za 5 rokov vzrástli o213% apresahujú o27% hodnotu majetku nemocníc. A nemocnice náklady neznižujú anehľadajú vnich rezervy, práve naopak náklady sústavne narastajú. Vsúčasnosti na 100 eur zarobených peňazí za zdravotnú starostlivosť minú štátne nemocnice na nákladoch vpriemere 126 eur,“ vysvetľuje V. Novotný.

Alarmujúce sú podľa neho aj porušenia zákona overejnom obstarávaní. Všetky podozrenia zuplynulých rokov si dnes vspráve NKÚ prečítate objektivizované, čierne na bielom. Súťaže na prístroje avybavenie sjedným uchádzačom, známky jasného konania vzhode, často zabezpečované externými firmami vybratými bez verejného obstarávania, ktoré viedli kpredraženiam zákazok o32%  až 167%, budú podľa Novotného isto zaujímať aj prokuratúru apolíciu.

Podľa Novotného musí minister zdravotníctva začať okamžite konať, ak chce potvrdiť povesť manažéra, ktorá ho predcházala. „Predovšetkým nemocnice riadiť akontrolavať ako jednu sieť. Zaviesť jednotný systém riadenia rozpočtov, aby sa hospodárenie nemocníc dalo ľahko porovnávať azich neplnenia vyvodiť systémové opatrenia. Vytvoriť reálny plán investícií do nemocníc na základe reálnych potrieb zabezpečenia zdravotnej starostlivosti,“ vysvetľuje V. Novotný.


Spracovávam ... Spracovávam ...