Tlačové správy

VšZP by mala kontrolovať nezávislá dozorná rada

22.7.2016Zverejnené zistenia NKÚ po kontrole vo VšZP by podľa Viliama Novotného, predsedu strany Šanca, mali odštartovať potrebné zmeny v celom systéme fungovania VšZP.

ŠANCA navrhuje ministerstvu zdravotníctva, aby zvýšilo kontrolu fungovania VšZP prostredníctvom nezávislej dozornej rady aposilnením stálej kontroly zo strany ministerstva zdravotníctva. Ministerstvo by rovnako malo legislatívne posilniť kompetencie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý by mohol priebežne sledovať výhodnosť uzatvárania aúprav zmlúv sposkytovateľmi avprípade sťažností robiť arbitrážne konanie. Šanca tiež navrhuje posilnenie verejnej kontroly zmluvných vzťahov tým, že sa upraví zverejňovanie zmlúv zdravotných poisťovní sposkytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ato tak, aby bolo možné jasne identifikovať základnú zmluvu ajej aktuálnymi dodatkami zmenený stav pri každom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Podľa Viliama Novotného, predsedu strany ŠANCA abývalého dlhoročného člena zdravotníckeho výboru NR SR, sú zverejnené zistenia NKÚ dôkazom, že Všeobecná zdravotná poisťovňa za 2. Ficovej vlády fungovala nehospodárne anetransparentne. Kontrola podľa neho potvrdila podozrenia zklientelizmu vprípade známych káuz „Teta Anka“ a „Klinika Kostka“ znedávnej minulosti.

„Kontrola NKÚ dokázala, že vo VšZP sa šafárilo speniazmi azmluvy boli uzatvárané na základe klientelizmu. Viacerí vybraní poskytovatelia lekárenskej či ambulantnej zdravotnej starostlivosti aniektorí poskytovatelia vyšetrení magnetickou rezonanciou mali vyššie platby alepšie podmienky ako ostatní porovnateľní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Niekoľko firiem, vktorých figurovala príbuzná bývalého generálneho riaditeľa VšZP M. Foraia – známa „teta Anka“, dostalo lepšie zmluvné podmienky, aké boli vôbec schopné splniť či aké boli účelné zpohľadu potreby zdravotnej starostlivosti vdanom regióne. Vprípade „Klinika Kostka“ došlo kzazmluvneniu neexistujúceho výkonu, za ktorý ale poisťovňa platila zverejných zdrojov,“ vysvetľuje Viliam Novotný.

„Opakovane som navrhoval, novelou zákona vparlamente, posilnenie kompetencií ÚDZS vo vzťahu kzmluvám, ale bezúspešne. Verím, že súčasné zistenia NKÚ prinútia ministerstvo zdravotníctva konať. Receptom je posilniť dohľad akontrolu prostredníctvom dozornej rady, ministerstva zdravotníctva aúradu pre dohľad, ale aj posilniť verejnú kontrolu cez väčšiu transparentnosť pri zverejňovaní zmlúv,“ dodáva predseda strany Šanca Viliam Novotný.


Spracovávam ... Spracovávam ...